ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566