ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37

ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566