การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท ครั้งที่ 2/2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566