รับสมัครปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จังหวัดชลบุรี ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 12

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จังหวัดชลบุรี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คำอธิบายรายวิชา

คณาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร………………. สมัครด้วยตนเอง………………. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต