ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ
หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)