ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

รับสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

การรับสมัคร
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://reg.nida.ac.th

วันและเวลา
การสอบกลุ่มที่ 1 สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
การสอบกลุ่มที่ 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิธีการสอบ
จัดสอบ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และศูนย์การศึกษาส่วน
ภูมิภาคคณะรัฐประศาสนศาสตร์