ประกาศการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566