การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2566 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2566
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ
(สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)