คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ความพิเศษของหลักสูตร  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

โครงการฝึกงาน

หน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ศึกษาดูงาน

กิจกรรมนักศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ

 

สมัครเรียน

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 17 พฤศจิกายน 2566

เปิดภาคการศึกษา –

ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีต้องลงทะเบียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ จะมีค่าลงทะเบียนเพิ่มอีกวิชาละ 4,500 บาท จำนวน 2 ภาคการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 121,300
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 221,300
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 123,300
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 218,800
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร97,000

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร:
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร: 0 2727 3370 – 73

*ศึกษารายละเอียดตามประกาศสถาบันและกำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

0 ปี
จำนวนปีที่จัดการเรียนการสอน
0 %
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และเสียสละเพื่อส่วนร่วม

(ปีการศึกษา 2564)

0 %
ทำงานตรงสาขา

(ปีการศึกษา 2565)

ประกาศ ข่าวสารและกิจกรรม

 

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2567 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) และหลักสูตร Master of Public and Private Management (MPPM English Program) วิชา การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร (Marketing Management for Executive) ศึกษาดูงานบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด