คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | (รอ.ม.)
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการจัดการทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ
2. เพื่อสร้างผู้บริหาร และผู้นำในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพื่อส่งเสริมความความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างบุคลากรในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน/ภาคีเครือข่าย ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 1: อธิบายแนวคิด และทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 2: ประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคนิคด้าน การจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 3: วิเคราะห์สภาพปัญหา และความท้าทายในการดำเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 4: พัฒนาสมรรถนะของการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายองค์การ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 5: พัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะจากการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการเพื่อขยายองค์ความรู้ และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
 • แผน ข ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต   รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต

1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติ   ให้เข้าเป็นนักศึกษา

2.เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร

 1. ศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 148 ถนน เสรีไทย แขวง คลองจั่นเขต เขต บางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2727 3897, 0 2727 3911 และ 081-513-9507, 086-971-9292, 082-788-0117
อีเมล: [email protected], [email protected]
2. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 135 หมู่ 3 ชั้น 3 วิทยาลัยมหาดไทย ตำบล บางละมุง อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 2727 3911, 0 2727 3897 และ 082-778-0117
อีเมล:  [email protected]

ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร

 • เรียนนอกเวลาราชการ
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 50,100 บาท
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) 16,100 บาท
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 50,100 บาท
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 50,100 บาท
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) 16,100 บาท
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 36,000 บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง)218,500 บาท

  หมายเหตุ: รวมค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ

ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

 • เรียนนอกเวลาราชการ 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 149,100 บาท
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 249,100 บาท
  ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน16,100 บาท
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 149,100 บาท
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 235,000 บาท
  ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน16,100 บาท
  สอบประมวลความรู้500 บาท/ครั้ง
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง)214,500 บาท

  หมายเหตุ: รวมค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
6. อาชีพอิสระอื่น ๆ