คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ความพิเศษของหลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

โครงการฝึกงาน

หน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ศึกษาดูงาน

กิจกรรมนักศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

 

สมัครเรียน

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
เปิดรับสมัครบัดนี้ – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เปิดภาคการศึกษา –

ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีต้องลงทะเบียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ จะมีค่าลงทะเบียนเพิ่มอีกวิชาละ 4,500 บาท จำนวน 2 ภาคการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 121,300
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 221,300
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 123,300
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 218,800
สอบประมวลความรู้500
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร97,000

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร:
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร: 02-727 3370 – 73

*ศึกษารายละเอียดตามประกาศสถาบันและกำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

0 ปี
จำนวนปีที่จัดการเรียนการสอน
0 %
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
0 %
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

* ข้อมูลปีการศึกษา 2565

ข่าวสารและกิจกรรม

 

รศ. ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA นำนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น ศึกษาดูงาน ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย