คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร

 
pexels-element-digital-1370296

สถานที่การเรียนการสอน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีเครื่องไม้เครื่องมือและสาธารณุปโภคที่ทันสมัยไว้บริการ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา อาทิ ห้องสมุด Living & Digital Library, ห้องประชุมและห้องเรียนที่ทันสมัย, บริการห้องคอมพิวเตอร์, บริการเครือข่ายไร้สาย (WI-FI), กีฬาและนันทนาการ, อาคารนิด้าสัมพันธ์ (อาคารที่จอดรถ) และอื่นๆ อีกมากมาย

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหรบัณฑิต ได้รับการรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์ AUN-QA 

2. สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก

3. บูรณาการความรู้จากภาควิชา ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์สามารถนำไปประยุกต์ได้จริง

4. สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

5. เครือข่ายนักศึกษาและศิษย์เก่า

การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ

ห้องสมุดเพื่อการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ จัดหาทรัพยากรทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนันสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันห้องเรียนยุคใหม่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเรียนการสอนในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รองรับการเรียนการสอนทั้งระบบ On Site, Online และ Hybrid ห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

"พัฒนาศักยภาพของผู้นำภาครัฐและภาคเอกชนในยุคดิจิทัล"

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

สมัครเรียนหลักสูตร

 

ค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 141,100 บาท
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 241,100 บาท
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน13,100 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 141,100 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 241,100 บาท

สอบประมวลความรู้ ค่าสมัคร 500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระบบการศึกษา

ความพิเศษของหลักสูตร 

สมัครเรียน

สาขาวิชาเอกการจัดการสำหรับนักบริหาร 39 หน่วยกิต

 
1. หมวดวิชาหลัก (รศ.60XX)
 • ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
 • การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • การวิเคราะห์องค์การ
2. หมวดวิชาเอก  (รศ.70XX)
 • การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ
 • การประเมินสมรรถนะ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
3. หมวดวิชาเลือก
 • เศรษฐกิจโลกเชิงพลวัต
 • การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารการเงินและการคลัง
 • นโยบายสาธารณะ
4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
 • การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
0 ปี
จำนวนปีที่จัดการเรียนการสอน
0 %
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และเสียสละเพื่อส่วนร่วม

(ปีการศึกษา 2564)

0 %
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

(ปีการศึกษา 2565)