คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration (M.P.A.)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร MPA
1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนำทักษะทางการวิจัยมา ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและประเทศชาติ
3. สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
4. พัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 1: อธิบายความรู้ และเข้าใจหลักการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 2: ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบริหารงานภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมีวินัยและอย่างมีความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 3: แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำของตนในการสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้คุณธรรม จริยธรรมในการแก้ไขปัญหา และให้ ความร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการในการแก้ไขปัญหา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 4: วิเคราะห์ปัญหาโดยการคัดกรองข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานภาครัฐ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 5: สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาโดยยึดหลักความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 6: พัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะโดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และสื่อสารข้อสรุปไปยังกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ
ข้อกำหนดของหลักสูตร MPA
  • แผน ก2 ศึกษารายวิชาทั้งสิ้น 9 วิชาหรือ 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 39 หน่วยกิต
  • แผน ข ศึกษารายวิชาทั้งสิ้น 12 วิชาหรือ 36 หน่วยกิต  และวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต  รวม 39 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตร MPA
1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. ประสบการณ์การในการทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้องเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

 

โครงสร้างหลักสูตร MPA
หมวดวิชา แผน ก2
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้ สอบข้อเขียน
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต
วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร มี 9 สาขาวิชาเอก ดังนี้

1. องค์การและการจัดการ
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. การบริหารการเงินและการคลัง
4. นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
5. การปกครองท้องถิ่น
6. การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
7. การจัดการองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
8. การจัดการสำหรับนักบริหาร
9. การบริหารงานเมือง

ศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10 – 11
148 ถนน เสรีไทย แขวง คลองจั่น
เขต บางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2 727 3909, 0 2 727 3871 โทรสาร 0 2375 9164
อีเมล: [email protected]

  • เรียนในเวลาราชการ    หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 97,000 บาท)

หมายเหตุ: รวมค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
6. อาชีพอิสระอื่น ๆ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชาที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งนี้หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวอารีย์ คงสกุล โทร 0-2727-3861