คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง
ผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรนวัตกรรมการบริหาร
ในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง

    หลักสูตร นวต.MAX มุ่งพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงในหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความรู้นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต และนวัตกรรมการบริหารที่นำไปสู่มาตรฐานระดับสากลและเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นําในโลกยุคใหม่ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายนักบริหารระดับสูงที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตใจที่เสียสละยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการรับใช้สังคมและประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นผู้บริหารหรือผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการบริหารการพัฒนาองค์กรและประเทศในยุคดิจิทัล มีอายุระหว่าง 27 – 45 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

ความพิเศษของหลักสูตร 

  • นวต.MAX เป็นหนึ่งในสิบหลักสูตรยอดนิยมสำหรับผู้บริหารระดับสูง https://deoneacademy.com/10-popular-courses-for-senior-executives/
  • ผู้เข้ารับการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร “นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง” และ “Executive Mini Master of Management in Digital Intelligence and Smart Systems”

วิชาในหลักสูตร

 

นวัตกรรมการบริหารของธุรกิจระดับโลกและธุรกิจในประเทศ (Globalization of innovation: the role of multinational and local enterprises)
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารระดับสูงในยุคดิจิทัล
1 การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
(Artificial Intelligence in Public and Private Organizations)

2. เทคโนโลยีจักรวาลนฤมิตและบล๊อกเชน
(Metaverse and Blockchain Technology)

3. Startup ภายใต้ระบบเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน
(Startup: Growing Entrepreneurship in Transitioning Economies)

4. การใช้ Big Data เพื่อการวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร
(Big Data for Analysis of Organizational Strategies)

– การจัดการภายใต้ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในโลกยุคใหม่ (Management in the context of modern globalized economics, politics and culture)
– นวัตกรรมการบริหารที่นำไปสู่มาตรฐานระดับสากลและเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นําในโลกยุคใหม่ (The internationalization of innovative activities)
– การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมและสังคมออนไลน์สำหรับนวัตกรรม (Leveraging social networks for innovation)

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน86,500
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร86,500

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม

สมัครอบรม

เปิดรับสมัคร –
สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม: 062-469-2466