คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

หลักสูตรปริญญาโทของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

“ผู้นำที่พร้อมทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีเป้าหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตและผู้บริหารที่มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารพัฒนาในโลกยุคใหม่ ที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดย คณะรัฐประศาสนศาตร์ เน้นหลักการบริหารสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

หลักสูตรครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยศึกษาแบบพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary) ที่เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารกับงานในด้านต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านการบริหารของผู้บริหารทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจบนพื้นฐานของวิชาการและข้อมูล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขององค์กรและสังคม

>> หลักสูตรปริญญาโท

ประกาศรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง/ออนไลน์

>> หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | M.P.A. ภาคปกติ