ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก-นักวิชาการเงินและ

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ