คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตําแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

job-finance-1-2567