GSPA Job

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์