ตามประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 32/2566 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักวิชาการ เงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท นั้น