GSPA Job

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์