คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

พ.ศ.2498
การก่อตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์
การก่อตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ในสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นบัณฑิตวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอินเดียนามาร่วมวางหลักสูตร และดำเนินการสอนจนถึงปี พ.ศ. 2506 

พ.ศ. 2509
จัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รัฐบาลไทยได้จัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2509 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตและพัฒนาบุคคลทางการบริหารการพัฒนา ตามพระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2509  กำหนดให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ผลิตพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์  ในช่วงแรกคณะรัฐประศาสนศาสตร์เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทภาคปกติ ต่อมาปี พ.ศ. 2527  
และเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกภาภาษาไทย  

พ.ศ. 2530
เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค
จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมใหม่ทางการบริการการศึกษาในประเทศไทย

พ.ศ. 2530 คณะรัฐประศาสนศาสตร์เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร และ คณะยังให้ความสำคัญในเรื่องโอกาสทางการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาในภูมิภาคได้ร่วมมือกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในการเปิดการเรียนการสอนโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษในภูมิภาค

ปี พ.ศ. 2533
จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์

         คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ให้ขยายการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  สำหรับนักบริการ ไปส่วนภูมิภาค  เพื่อเปิดโอกาสให้นักบริการภาครัฐและภาคเอกชน  อยู่ในต่างจังหวัดได้เข้าศึกษาหลักสูตรนี้   โดยมิต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานคร  ในช่วงแรก พ.ศ. 2533 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการ NIDA-UTC  (สำนักงานที่ตั้ง ณ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์) โดย จัดการเรียน และต่อมาได้ย้ายสถานที่ทำการไปจังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2541     

ปี พ.ศ. 2534
จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษา จังหวัดลำปาง

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จังหวัดลำปาง  ตั้งสำการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรหมนักงาน ณ วิทยาลัยโยนก 5 รุ่น และในปี พ.ศ. 2541  มีนักศึกษาบางส่วนได้ย้ายมาเรียนที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดลำพูน

ปี พ.ศ. 2534
จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งสำนักงาน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ)   อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนถึงปัจจุบัน    
ปี พ.ศ. 2534 - 2535


จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษา ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครราชสีมา (ณ วิทยาลัยครูนครราชสีมา)

ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุบลธานี

เตรียมสร้างอาคารศูนย์การศึกษาถาวร ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • การขยายโอกาสทางการศึกษาในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรก  ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยครูนครราชสีมา (ชื่อขณะนั้น)  ในการให้ใช้สถานที่เป็นห้องเรียน ห้องสมุด และเป็นผู้ร่วมบริหารงานตลอดมา  และจัดการเรียนการสอนจนถึงปี 2537  
 • และในช่วงปี  2534-2535 นักศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา  รุ่นที่ 1  รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3  ได้ปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท  ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่ถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้มี
 • การหารือกับผู้นำ นักบริการตลอดจนนักการเมืองระดับภูมิภาคและท้องถิ่นถึงความเป็นไปได้ในการจัดหาที่ดินสาธารณะมาใช้ประโยชน์ และในที่สุดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับอนุมัติการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2536  และได้มีการสร้างศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาในเวลาต่อมา  และในปีการศึกษา 2538  ได้ย้ายสถานที่ทำการจากวิทยาลัยครูนครราชสีมามาจัดการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาสีคิ้ว     การเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความสนใจจากผู้สนในเรียนที่มีภูมิหลังการศึกษาหลากหลายสาขาทั้ง  สายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และมีความความต้องการสมัครเข้าเรียนจำนวนมาก   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จำต้องขยายศูนย์การศึกษาจากจังหวัดนครราชสีมา และต่อมาคณะได้เปิดโครงการปริญญาโทภาคพิเศษเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนไปยังจังหวัดอุบลราชธานีมีสำนักงานอยู่ที่โรงเรียนโปลีเทคนิค  จังหวัดอุบลราชธานี  และเปิดการเรียนการสอน 13 รุ่น   
ปี พ.ศ. 2536
พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นหลักสูตรนานาชาติครั้งแรก

ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอกด้านการบริหารการพัฒนาเป็นภาคภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนด้านการบริหารการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปี พ.ศ. 2535
จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ศูนย์การศึกษาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2535  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในภาคใต้โดยเฉพาะประชาชนที่ประกอบอาชีพส่วนตัว  ทำงานในบริษัทเอกชน และรับราชการ ที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ตอนล่างที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช  อำเภออื่น ๆ ที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดสงขลา และอำเภอ    ต่าง ๆ  ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี โดยสถาบัน ฯ มุ่งหวังให้การศึกษาในระดับปริญญาโท เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของนักบริหารมืออาชีพ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ทำความร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ภายใต้การบริหารของ นายเคร่ง สุวรรณวงศ์นายกเทศมนตรีในสมัยนั้น  และได้มอบอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) ตำบลคลองเรียน  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    โดย สำนักงานและห้องเรียนที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนจะทำการอยู่บน  ชั้น 3 และชั้น 4  ของอาคารดังกล่าว   และได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 1  เมื่อปีการศึกษา 2535  และดำเนินการเปิดการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึงรุ่นที่  22

ต่อมาศูนย์การศึกษาได้ย้ายสำนักงานและสถานที่เรียนมาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เลขที่ 64  ถนนรามวิถี  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2556  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะรัฐประศาสนศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ได้จัดสรรพื้นที่สำนักงานและสถานที่เรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริเวณชั้น 2 และ ชั้น 3 ให้กับคณะดำเนินการจัดการเรียนการสอน

ปี พ.ศ. 2537
ย้ายที่ทำการสำนักงานถาวร ณ ศูนย์การศึกษา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านหนองขาม หมู่ที่ 8 ตำบลมิตรภาพ  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  486 ไร่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2536  เพื่อเป็นพื้นที่ตั้งสถานศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งเพื่อฝึกการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นและการฝึกอบรมผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง  ต่อมาสถาบันได้จัดทำแผนพัฒนาที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536  โดยมอบหมายให้อาจารย์ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ สำหรับนักบริหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยประสานกับคณะกรรมการการวางผังแม่บท และกองแผนงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อจัดทำแผนงานโครงการต่าง ๆ ในการที่จะพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ ประชาชนและเอกชน   

     ต่อมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับความกรุณาจาก พระราชธรรมเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในอันที่จะสนับสนุนการศึกษาในระดับสูงแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ และกำลังแรงงานจากบรรดาศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถาบัน ฯ  โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่   29 เมษายน  2536    และเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน  2536   อาคารเรียนหลังแรกของวิทยาเขตสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  สูง 3 ชั้น  มีพื้นที่ใช้สอยทั้งห้องเรียน   ห้องฝึกอบรม  สำนักงาน  ห้องสมุด และห้องพักสำหรับอาจารย์   โดยลักษณะภายนอกของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในช่วงระหว่างการก่อสร้าง สถาบันได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ กองทัพภาคที่ 2  จังหวัดนครราชสีมา  ให้การสนับสนุนการก่อสร้างถนนชั่วคราวเข้าสู่ตัวอาคาร  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างสระน้ำ จำนวน 3 สระ  กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนการปลูกพันธ์ไม้ต่าง ๆ  ขณะเดียวกันนักศึกษาและคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมบริจาคเงินและปัจจัยอื่น ๆ  ทำให้อาคารหลังแรกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ชื่ออาคาร  “พระราชธรรมเจติอาจารย์”  สามารถเริ่มตั้งหลักปักฐานได้   ในปี พ.ศ. 2538  คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงได้ย้ายสำนักงานจากวิทยาลัยครูนครราชสีมามายัง ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา 

    และต่อมา คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมบริจาคเงิน  เพื่อสร้างอาคารหลังที่ 2 เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงครองราชย์สมบัติครบ 50 พรรษา  ทั้งนี้ พระราชธรรมเจติยาจารย์ยังคงให้ความเมตตาที่จะให้การสนับสนุนและรับผิดชอบในการก่อสร้างต่อไป และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม  2538

   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ย้ายสถานที่ทำการจากศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา   โดยได้ทำความร่วมมือกับ โรงเรียนสุรนารี 2  ในการตั้งสำนักงานศูนย์การศึกษาสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   อาคาร 3 (ศรีสุระ) ชั้น 4  จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2538
จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษา จังหวัดภูเก็ต

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัด ภูเก็ต  สำนักงานที่ตั้ง ณวิทยาลัยอาชีวะ จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 6 รุ่น

จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี

      คณะรัฐประศาสนศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ทำความร่วมมือกับโรงเรียนอุดรวิทยา จังหวัดอุดรธานี  ริเริ่มจากความคิดริเริ่มของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโทพิเศษ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ทำงานที่จังหวัดอุดรธานีเดินทางไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว ในสมัยนั้นมีความประสงค์จะส่งเสริมให้พี่น้องลูกหลานชาวจังหวัดอุดรธานี มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท กับสถาบันที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษา จึงได้ปรึกษากับคณาจารย์นิด้าให้นำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ภาคพิเศษ  มาเปิดสอนที่อุดรธานี ได้จัดหาสถานที่ ที่จะใช้เป็นศูนย์การเรียนการสอนในจังหวัดอุดรธานี ที่สุดมีความเห็นว่าโรงเรียนอุดรวิทยา เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดเพราะตั้งอยู่กลางใจเมืองอุดรธานี การเดินทางสะดวกสบายจึงได้นำเรื่องเข้าปรึกษากับ คุณวิบูลย์ ตรีวัฒน์สุวรรณ  นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี  สมัยที่ 1 ซึ่งคุณวิบูลย์ ตรีวัฒน์สุวรรณ มีความยินดีและเห็นชอบด้วย จึงได้อนุญาตให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใช้โรงเรียนอุดรวิทยาเป็นศูนย์การศึกษาการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เพราะโรงเรียนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและให้การอุปถัมภ์ของสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ ส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี ระหว่างคณะรัฐประศาสนศาสตร์กับสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี ลงนามโดย คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์   ในสมัยนั้น  และนายวิบูลย์ ตรีวัฒน์สุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี  หลังจากลงนามในสัญญาร่วมโครงการ ฯ นายวิบูลย์ ตรีวัฒน์สุวรรณ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
       เมื่อเดือน มีนาคม 2538 ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียน นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 1 ไปขอใช้สำนักงานคลังเขต 4 เป็นสถานที่เรียนก่อน จนกระทั่งอาคารเรียนสร้างเสร็จ จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารโรงเรียนอุดรวิทยา (ชั้น 3) เมื่อเดือนมกราคม 2539   
      ต่อมาในปี พ.ศ. 2563  ได้ย้ายสถานที่ทำการมายัง  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2539
เปิดหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ริเริ่มหลักสูตรใหม่หนึ่งเดียวในประเทศไทย
เปิดสอนหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตรุ่นแรก

ปี พ.ศ. 2541
จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษา จังหวัดชลบุรี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2541  ให้เปิดการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการสำหรับนักบริหาร) ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี โดยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกรมสามัญศึกษา ในปี พ.ศ. 2541 เพื่อเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียน โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร   อำเภอบางละมุง   จังหวัดชลบุรี  โดยเปิดสอนทั้งหมด 3 รุ่น    ต่อมาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้ย้ายมาใช้สถานที่ ณ วิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ใช้อาคารและสถานที่ บริเวณชั้น 3  ของอาคารวิทยาลัยมหาดไทย  โดยการใช้อาคารและสถานที่ของวิทยาลัยมหาดไทย ในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์   จะจัดสรรทุนการศึกษาให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเข้าเรียนในศูนย์การศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทั่วประเทศ

จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานที่ตั้ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก และต่อมา ปี พ.ศ. 2559 ได้ย้ายสำนักงาน ณ สำนักงานที่ตั้ง ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกจนถึงปัจจุบัน

จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษา จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษาจังหวัดลำพูน ได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา  พร้อมอาคารคอนกรีต 1 หลัง  สูง 4 ชั้น ณ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง   จังหวัดลำพูน จาก นางเดือนฉาย อัมพุนันท์  นายฉัฏชัย อัมพุนันท์  นายเมธี วุฒิฉายานันท์ และนางนันต์สิริ  เอื้อคารวะ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ศูนย์การศึกษาจังหวัดลำพูน   ตั้งแต่ปีการศึกษา  2539  ถึงปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันสถาบันได้ปิดทำการเรียนการสอน และสถานที่ดังกล่าวถูกนำไปใช้ประโยชน์เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน”  สำหรับทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ปี พ.ศ. 2544
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตรนานาชาติครั้งแรก

เปิดหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรนานาชาติ

เปิดหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
ศูนย์การศึกษาสี่คิ้ว จ.นครราชสีมา

ปี พ.ศ. 2547
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ภาคภาษาไทย

เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี

ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและบริหารจัดการหลักสูตร
ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาสากล

คณะ รศ. ในปัจจุบัน

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปลี่ยนจาก “ส่วนราชการ”  เป็น สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดย พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 50 ก วันที่ 16 เมษายน 2562 หน้า 177-207 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   ในรอบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา  คณะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
0 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา
พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน
0 คน
มหาบัณฑิต
0 คน
ดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโทได้รับการรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์ เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอาเซียน
(Asian university network-Quality Assurance; Aun-qa)

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพสากลตามหลักเกณฑ์เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอาเซียน

  ได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตรเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2562 (Certificate Number: AP482NIDASEP19)
 • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต และเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพสากลตามหลักเกณฑ์เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอาเซียน

  ได้รับรองคุณภาพหลักสูตรเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 (Certificate Number: AP619NIDAMAR21)

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 5 ศูนย์