คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

GSPA NIDA
อาจารย์ประจำคณะ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งสรรหา พัฒนา และธำรงรักษาบุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถสูง และมีคุณธรรม
ในสายที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของคณะในด้านการเรียน การสอน
และการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านความเป็นเลิศทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์