ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ฐานข้อมูล Scimago Q1 ในวารสาร International Journal of Sociology and Social Policy บทความเรื่อง Street-level quasi-bureaucracy and professional discretion: how transformational leadership and public service motivation influence village health volunteers’ professional discretion