ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ

1. How to conduct the research and publish in Scopus Journal | April 23, 2022 • 17:00-19:00

บรรยายโดย Dr. Rowena Alcoba
กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Ph.D. (Public Administration)

2. Public Administration in Vietnam during the digital era | June 25. 2022 • 17:00-19:00 by Dr. Nguyen Thi Thanh Thuy

บรรยายโดย Dr. Nguyen Thi Thanh Thuy
กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Ph.D. (Public Administration)

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

📩ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-365-1532

วิดีโอบันทึกิจกรรมย้อนหลัง

  • Development Administration: Human Behavior in the Philippines after the next COVID-19 | March 26, 2022 • 17:00-19:00