Graduate School of Public Administration

โครงการเอกสารและตำรา

นโยบายและการวางแผน

gspa-plan-book-news_007_180564-260x332

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและกรณีศึกษา

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและกรณีศึกษา / โดย รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี / ราคา 420 บาทกรณีศึกษา การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติขอ..

ราคา

420.00฿

การบริหารโครงการ :แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสำเร็จ

การบริหารโครงการ : แนวคิดและแนวทาง ในการสร้างความสำเร็จ / รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร / ราคา 250 บาทบทนำว่าด้วยความสำคัญของโครงการความสัมพันธ์ระหว่าง นโยบาย แ..

ราคา

250.00฿

การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจักการสาธารณสุข

การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจักการสาธารณสุขหมายเหตุ ราคาหนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสนใจติดต่อ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒ..

ราคา

350.00฿

การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์

การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์หมายเหตุ ราคาหนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสนใจติดต่อ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิต..

ราคา

250.00฿