คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ศูนย์การศึกษา

GSPA NIDA
ศูนย์การศึกษา

 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเกิดจากแนวคิดของคณาจารย์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์พิจารณาเห็นว่า ผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกภูมิภาคของประเทศไทยต่างเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดย เฉพาะข้าราชการ และผู้บริหารองค์กร ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้เสียสละไปทำงานห่างไกลแล้ว ยังเสียเปรียบผู้ที่ทำงานในส่วนกลาง และหรือกรุงเทพมหานครซึ่งมีความพร้อมด้านคมนาคม มีโอกาสทางสังคม และมีวิถีชีวิตที่สะดวกสบาย ดังนั้น การพัฒนาข้าราชการและผู้บริหารองค์การจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญใน การพัฒนาประเทศต่อไป คณะจึงมีแนวคิดในเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย