คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

GSPA NIDA หลักสูตรปริญญาเอก

ในช่วงปี พ.ศ. 2536  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ขยายขอบเขตการให้บริการทางการศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนด้านการบริหารการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขยายไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ในเวลาต่อมา  และในปี พ.ศ. 2547 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อขยายองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณค่าทางทฤษฎีและปฏิบัติและศึกษาในศาสตร์ที่เป็นพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary)  เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

>> หลักสูตรปริญญาเอก