คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
รักษาการแทนผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ความพิเศษของหลักสูตร  การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ

กรุงเทพมหานคร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

หลักสูตรปริญญาโท

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรการการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร:
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร: 02-727 3370 – 73

วิชาในหลักสูตร

 
 • ธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน
 • เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและความยั่งยืน
 • การวิจัยและพัฒนาด้านธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน
 • ความผูกพันของพลเมืองในธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน
 • ผู้นำยุคดิจิทัลและนวัตกรรมเทคโนโลยีในองค์การสมัยใหม่
 • นวัตกรรมการจัดการและการปรับเปลี่ยนยุคดิจิทัล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนานโยบายสาธารณะ
 • การจัดการโครงการยุทธศาสตร์ในยุคโลกพลิกผัน
 • เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริการภาครัฐเพื่อสังคมล้ำสมัย
 • กฎหมายดิจิทัลและนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • เทคโนโลยีการเงินและธรรมาภิบาลภาครัฐ
 • การฝึกงาน
 • การศึกษาตามแนวแนะ
 • การค้นคว้าอิสระ

ค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 188,700
ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 271,600
ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 319,100
ปีที่ 2 ภาคการศึกษา 188,700
ค่าสอบประมวลความรู้500
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร268,600

คุณสมบัติผู้สมัคร