ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดเอกสารสมัคร

udon-3-67
MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี
เรียนวันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.รายละเอียดหลักสูตร

“ผู้นำที่พร้อมทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี