ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

korat-3-67

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครเรียนหลักสูตร MPA ป.โท นครราชสีมา

เวลาเรียน MPA ป.โท นครราชสีมา
เรียนวันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำที่พร้อมทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลง