ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

reg-MPA-Korat-32

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครเรียนหลักสูตร MPA ป.โท นครราชสีมา

เวลาเรียน MPA ป.โท นครราชสีมา
เรียนวันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

สอบถามข้อมูล MPA ป.โท นครราชสีมา

โทรศัพท์: 044 756 790
Facebook : GSPA นครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา

” ผู้นำที่พร้อมทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการ
และความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรม
เพื่อการเปลี่ยนแปลง “