ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

MPPM-รุ่น-30-Bkk
เวลาเรียน MPPM ป.โท กรุงเทพมหานคร
เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครเรียนหลักสูตร MPPM ป.โท กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูล MPPM ป.โท กรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม

โทรศัพท์:  0 2727 3897, 0 2727 3911
Facebook : MPPM Bangkok