ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักศึกษาพิษณุโลก27ครั้งที่1

เวลาเรียน MPA ป.โท พิษณุโลก
เรียนวันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครเรียนหลักสูตร MPA ป.โท พิษณุโลก

สอบถามข้อมูล MPA ป.โท พิษณุโลก เพิ่มเติม

โทรศัพท์: 08 1379 1691
Facebook : GSPA พิษณุโลก

อาจารย์ ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์

อาจารย์ ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก

” ร่วมติดอาวุธทางปัญญา เพื่อนำการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน “