ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครนักศึกษาจ.สุราษฏร์รุ่น34ครั

เวลาเรียน MPA ป.โท สุราษฎร์ธานี
เรียนวันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครเรียนหลักสูตร MPA ป.โท สุราษฎร์ธานี

สอบถามข้อมูล MPA ป.โท สุราษฎร์ธานี เพิ่มเติม

โทรศัพท์: 08 1849 3527
Facebook : GSPA สุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

” ชีวิตเปลี่ยนเมื่อเรียนนิด้า “