ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (MDG)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2567

ประกาศ-.378.บันทึกลงนามรับสมัคร-MDG-ครั้งที่-2-2567

เวลาเรียน MDG
วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร MDG

สอบถามข้อมูล MDG เพิ่มเติม

โทรศัพท์: 0 2727 3897