Ph.D PA

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รุ่นที่ 19

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2567

2567-apply-phd-19

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Public Administration)

      การศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพิจารณาสภาพปัญหาในสังคมไทย เป็นศูนย์กลางในการศึกษา โดยครอบคลุมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในลักษณะที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศและกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเน้นความคิดทางด้าน สหวิทยาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น สาขาสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง และการบริหาร รวมถึงพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านการพัฒนาโดยอาศัยการศึกษา วิจัย ทดสอบและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตามหลักทฤษฎีในสภาพสังคมไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0-2727-3918, 0-2727-3889