คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

GSPA NIDA
ติดต่อ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

    อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10-11 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240