คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นักศึกษา และอาจารย์