ขอแสดงความยินดีกับ นายสุขสรรค์ รตเวสสนันท์ นักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับรางวัล Silver Award โครงการ Thailand HR Innovation Award 2023