สมาคมศิษย์เก่าสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (M.P.P.M.) เนื่องในโอกาสที่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. 2567

แหล่งภาพ https://nidaalumni.nida.ac.th/2015/