ขอแสดงความยินดี แก่ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ศิษย์เก่าหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2532 ในโอกาสได้การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง”