ศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน MPPM รุ่นที่ 22 กรุงเทพมหานคร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ ขอแสดงความยินดีแก่ นายทิวัตถ์ แจ่มสว่าง ศิษย์เก่าหลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ ฯ รุ่นที่ 22 เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”