นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์

ขอแสดงความยินดี แก่ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การจัดการสำหรับนักบริหาร ในโอกาสได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”  ในงานครบรอบปีที่ 58 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์