ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA รุ่นที่ 8 ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ ขอแสดงความยินดีแก่ ทพญ.ณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ