นายพรศักดิ์ แก้วถาวร ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีแก่ นายพรศักดิ์ แก้วถาวร ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ศิษย์เก่าหลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ ฯ รุ่นที่ 25 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ประจำปี 2566จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
ติดตามหลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ผ่าน Facebook