ขอแสดงความยินดีแด่ ศ. ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และศิษย์เก่าหลักสูตร MPA กรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัล”ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี 2566″