คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้

Comprehensive Examination

GSPA NIDA ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้