คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

 
messageImage_1689067265584

สถานที่การเรียนการสอน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยมหาดไทย 135 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ซ.บางละมุง 2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์: 08 2508 6928

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหรบัณฑิต ได้รับการรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์ AUN-QA 

2. ระบบจัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ศูนย์การศึกษาในสถานที่ตั้ง

3. สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก

4. บูรณาการความรู้จากภาควิชา ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์สามารถนำไปประยุกต์ได้จริง

การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ

ห้องสมุดเพื่อการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ จัดหาทรัพยากรทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนันสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันห้องเรียนยุคใหม่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเรียนการสอนในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รองรับการเรียนการสอนทั้งระบบ On Site, Online และ Hybrid ห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

"สร้างความเข้าใจบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชน
และสร้างความร่วมมือเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ"

รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
รักษาการแทนผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

สมัครเรียนหลักสูตร

 

ค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 49,100 บาท
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 49,100 บาท
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 16,100 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 49,100 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 35,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน 16,100 บาท
สอบประมวลความรู้ ค่าสมัคร 500 บาท/ครั้ง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ความพิเศษของหลักสูตร 

คำอธิบายหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้- 19 ก.ค. 2567

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 39 หน่วยกิต

 
1. หมวดวิชาหลัก (รอ.60XX)
 • การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การวิจัยทางการจัดการ
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • องค์การสมัยใหม่
2. หมวดวิชาเอก  (รอ.70XX)
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายสาธารณะ
 • การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
 • การจัดการการเงินสำหรับนักบริหาร
 • การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร
3. หมวดวิชาเลือก
 • การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
 • การบัญชีเพื่อการจัดการ
 • การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
 • การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
0 ปี
จำนวนปีที่จัดการเรียนการสอน
0 %
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และเสียสละเพื่อส่วนร่วม

(ปีการศึกษา 2564)

0 %
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

(ปีการศึกษา 2565)

" ภาคภูมิใจที่ได้มาเรียนที่นี่ เพราะว่าบุคลากร สถาบัน และชื่อเสียงของ NIDA เป็นที่กล่าวขาน และเป็นคุณูปการแก่เมืองไทยมาอย่างยาวนาน "

นายสุพล ลี่ไพฑูรย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อำเภอปลวกแดง