การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2567 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2567หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป) ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

‘นิด้า’ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) รอบพิเศษ!!

‘นิด้า’ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) รอบพิเศษ!! กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน รับสมัคร บัดนี้ – 17 พฤศจิกายน 2566 สมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ https://nida.ac.th/admmission-master-degree/ สามารถขอคำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ/รับสมัคร/ทุนการศึกษา ได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร. 0 2727 3370-3 หรือ Line Official Account : @nidaadmission

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ครั้งที่ 1/2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ครั้งที่ 1/2567

ประกาศเรื่อง รับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ์) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ์)กรณีทุนสงเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ์) กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน ครั้งที่ 1/2567

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ์)กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงานครั้งที่ 1/2567

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ครั้งที่ 9/2566 (รอบพิเศษ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ครั้งที่ 9/2566 (รอบพิเศษ)           ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2566 (รอบพิเศษ) และได้พ้นกาหนดการรับสมัครไปแล้วนั้นเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ที่มีภูมิลาเนานอกกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จึงจัดการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาดังต่อไปนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ตามลิงก์ท้ายประกาศนี้ หากผู้สมัครท่านใดไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามกาหนดวันและเวลาดังกล่าว โดยมิได้แจ้งเหตุผลให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ทราบล่วงหน้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ครั้งที่ 4/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ครั้งที่ 4/2566 สอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่งเติม 093-991-5354

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2567

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ์)ครั้งที่ 1/2567

ประกาศการแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566 รับสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโทวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 การรับสมัครนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://reg.nida.ac.th วันและเวลาการสอบกลุ่มที่ 1 สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.การสอบกลุ่มที่ 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิธีการสอบจัดสอบ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และศูนย์การศึกษาส่วนภูมิภาคคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566 ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566