MPA Bangkok

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 1/2567

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567              ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 นั้น บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

MPA Bangkok

ประกาศเรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

MPA Bangkok

ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

MPA Bangkok

รับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

MPA Bangkok

ผลการคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 37

ผลการคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 37 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566

MPA Bangkok

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กําหนด วัน เวลาและสถานที่สอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566

MPA Bangkok

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37 ครั้งที่ 2/2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37 ครั้งที่ 2/2566 ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

MPA Bangkok

ผลการคัดเลือก หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ผลการคัดเลือก หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานครคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566